Okonventionella öletiketter – vilka ingår i målgruppen?

Tema: Disney / Fashion

Sammanfattning

Idag finns ett stort utbud av varumärken och ölsorter på Systembolaget och det blir allt viktigare att synas bland alla konkurrenter i butikshyllan. I takt med att konkurrensen ökar räcker det inte längre att enbart kunna distribuera ett gott öl, även paketeringen behöver vara intressant och trovärdig.

Syftet med studien är att undersöka om det visuella uttrycket påverkar konsumentens val av öl i butik. Syftet är dessutom att undersöka om det finns ett segment konsumenter av målgruppen som köper öl, som är mer eller mindre benägna att köpa öl med ett mer okonventionellt visuellt uttryck i etiketten. Studien förväntas även kunna påvisa gemensamma drag för konsumenten i detta segment. 

Frågeställning:
Följande frågeställningar togs fram för att utreda detta ämne: vad i öletikettens visuella uttryck påverkar konsumentens val av öl i butik, eller finns det andra faktorer som är avgörande för köpbeslutet? Samt: om det finns, vad är utmärkande drag hos konsumenter som har en tendens att köpa öl med ett mer okonventionellt visuellt uttryck i etiketten? För att svara på våra frågeställningar genomfördes en kartläggning med hjälp av en webbenkät riktad till konsumenten samt semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom branschen.

Resultat:
Resultatet visar att ölets karaktär påverkar konsumentens köpbeslut mest men även etikettens design, pris och förpackning är avgörande påverkansfaktorer på köpbeslutet. Illustrationer och andra konstnärliga inslag i etiketten är det visuella uttryck som påverkar målgruppen mest. Den typiska konsumenten är 32 år, bor i stad, har en högre utbildning, är student och/eller heltidsanställd, har mat och dryck som intresse, är nyfiken och spontan och uppfattas som livsnjutare av andra. Slutsatsen är att det finns ett segment konsumenter som är målgrupp för öl med ett mer okonventionellt uttryck i sina etiketter. Vi kan även se att detta segment har gemensamma drag i form av intressen och dylikt. Studien pekar även på att det visuella uttrycket påverkar konsumentens val av öl i butik.