Kollaborativ
design

Nu snackar vi
Produktion av receptbok
Uppdrag: Genom kollaborativt arbete mellan 25 studenter skapa en receptbok med valfri genre, och därefter forma en crossmediakampanj för boken. Klassen delades in i olika arbetsgrupper som ansågs nödvändiga för detta projekt.
Genre: Snacks med fyra olika kapitel bestående av salt, surt, sött och starkt. 
Titel: "Nu snackar vi"
Min roll i projektet: Projektledare. 
Arbetsuppgifter: Uppdraget innehöll olika delmoment som skulle göras under projektets gång. Momentet som projektledarna hade ansvar för var projektplanering, vilket innehöll en rad olika uppgifter i form av en marknadsundersökning för att kunna redogöra receptbokens primära målgrupp och vad målgruppen ville ha och genom detta skapa en grundläggande förståelse för receptbokens inriktning. Projektplaneringen innefattade även att skapa en projekthierarki över projektets medarbetare, aktivitetslistor så alla grupper hade översikt kring vad som skulle göras samt vilka som gjorde vad. En riskanalys utfördes också av projektledarna för att kunna vara förberedda om något problem skulle uppstå och på så vis i god tid veta hur problemet ska lösas. Även tidsplanering som WBS, PERT-diagram och GANTT-schema utfördes också för att ha en god struktur och planering över arbetsprocessen.
Sidans upplägg: Sidan visar omslag samt några uppslag från receptboken.
Back to Top